JNFT
Search…
⌃K

ลำดับขั้นตอนการโอน JFIN (JFINChain)

ลำดับขั้นตอนการโอน JFIN จาก Exchange ไปยัง Metamask/JNFT Wallet V.2
** หมายเหตุ ** การดำเนินการนี้สามารถดำเนินการได้สำหรับการโอนเหรียญเข้าเท่านั้น ไม่สามารถดำเนินจากโอนเหรียญออกได้ด้วยวิธีนี้