JNFT
Search
⌃K

การเป็น Creator

  1. 1.
    ขั้นตอนที่ 1 เข้า JNFT Platform >>> https://app.jnft.digital <<<
2. ขั้นตอนที่ 2 จะมายังหน้าต่างถัดไป และ คลิ๊ก " Create Account "
3. ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลต่างๆ ของ Creator ให้ครบถ้วน ตรวจเช็คความถูกต้องก่อนกด Submit หากกรอกข้อมูล ใส่รูปภาพ โปรไฟล์ และ รูปภาพแบนเนอร์ ตรวจความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม "Submit"
4. ขั้นตอนที่ 4.) คุณจะมายังหน้าต่างนี้ และ กดปุ่ม " Send Request " เพื่อส่งข้อมูลการสมัครเป็น Creator ไปยังระบบ