วิธีการโอน JFIN จาก Coinstore ไป Join App

  1. หน้า Join Homepage เลือก JFIN CHAIN Network

  2. เลือก รับเหรียญ

  3. เลือก Coinstore Wallet

  4. นำเลขกระเป๋าจาก Join ไปใส่ในการฝากเหรียญ JFIN ของ Coinstore

  1. หน้า Coinstore Homepage คลิกที่ Asset

  2. คลิกที่ Withdraw

  3. เลือก JFIN จากนั้นนำเลขกระเป๋า Join ที่คัดลอกไว้วางที่ Withdraw address

  4. ใส่จำนวนที่ต้องการ Withdraw ที่ช่อง Amount หลังจากนั้นกด Withdraw

Last updated