JFIN
Search…
การโอนเหรียญ JFIN ระหว่าง JID
การโอนเหรียญ JFIN ระหว่าง JID ด้วยกันจะไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำรายการ โดยสามารถทำได้ง่ายๆ โดยแบ่งออกไป 2 ฝั่ง คือ ผู้รับเหรียญ และ ผู้โอนเหรียญ

ผู้รับเหรียญ(สามารถทำได้สองวิธี)

1.ไปที่ Application JID เข้าสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชั่นให้เรียบร้อยกดที่เมนูรับเหรียญ
2.นำ QR Code แสดงให้ผู้โอนเหรียญ JFIN สแกน หรือ คัดลอกหมายเลขกระเป๋าส่งต่อให้ผู้โอนเหรียญ

ผู้โอนเหรียญ(สามารถทำได้สองวิธี)

1.กดเมนูแสกน QR Code แล้วไปแสกนได้ที่ QR Code ของผู้รับได้เลย
2.เข้าที่เมนูโอนเหรียญ
กรอกหมายเลขกระเป๋าผู้รับ(จากผู้รับเหรียญ), กรอกจำนวนเหรียญ JFIN ที่ต้องการโอน, แล้วกด "ถัดไป" ได้