JFIN
Search…
การโอนเหรียญ JFIN ระหว่าง Join
การโอนเหรียญ JFIN ระหว่าง Join ด้วยกันจะไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำรายการ โดยสามารถทำได้ง่ายๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ผู้รับเหรียญ และ ผู้โอนเหรียญ

ผู้รับเหรียญ (สามารถทำได้สองวิธี)

1.คัดลอกหมายเลขกระเป๋าไปแจ้งผู้โอน
2.นำ QR Code ให้ผู้โอนสแกน

ผู้โอนเหรียญ (สามารถทำได้สองวิธี)

1.กดเมนูแสกน QR Code แล้วไปแสกนได้ที่ QR Code ของผู้รับได้เลย
2.เข้าที่เมนูโอนเหรียญ กรอกหมายเลขกระเป๋าผู้รับ(จากผู้รับเหรียญ), กรอกจำนวนเหรียญ JFIN ที่ต้องการโอน
Copy link
On this page
ผู้รับเหรียญ (สามารถทำได้สองวิธี)
ผู้โอนเหรียญ (สามารถทำได้สองวิธี)