การโอนเหรียญ JFIN ระหว่าง Join

โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ผู้รับเหรียญ และ ผู้โอนเหรียญ

ผู้รับเหรียญ (สามารถทำได้สองวิธี)

1.คัดลอกหมายเลขกระเป๋าไปแจ้งผู้โอน

2.นำ QR Code ให้ผู้โอนสแกน

ผู้โอนเหรียญ (สามารถทำได้สองวิธี)

1.กดเมนูแสกน QR Code แล้วไปแสกนได้ที่ QR Code ของผู้รับได้เลย

2.เข้าที่เมนูโอนเหรียญ กรอกหมายเลขกระเป๋าผู้รับ(จากผู้รับเหรียญ), กรอกจำนวนเหรียญ JFIN ที่ต้องการโอน

Last updated