ขั้นตอนการยืนยันตัวตนใน Join

ระดับสมาชิกบน Join แบ่งเป็น 3 ระดับ

ระดับ Bronze : คือผู้ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารพิสูจน์ตัวตน

ระดับ Silver : คือผู้ที่ส่งเอกสารพิสูจน์ตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชั่นแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน

ระดับ Gold : คือผู้ที่พิสูจน์และยืนยันตัวตน ด้วยการ Dipchip เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนระดับ Silver ใน Join

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนระดับ Gold ด้วยการ Dipchip

Last updated